TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Đại hội cổ đông