THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ NGUYỄN NGỌC TÚ

Tin tức cổ đông

Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ Nguyễn Ngọc Tú

Ngày đăng: 24-07-2017

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Tú

- Số CMND: 017502475

- Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPĐTPT Sóc Sơn

3. Mã chứng khoán giao dịch: DPS

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 002C109467 tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 343.918 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,128%

6  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 259.000 cổ phiếu

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 84.918 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,279%

8. Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 26/7/2017 đến ngày 1/8/2017

                                                                                    


Tin cùng chủ đề