THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Đại hội cổ đông