TÀI LIỆU LIÊN QUAN TỚI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Đại hội cổ đông

Tài liệu liên quan tới Đại hội cổ đông

Ngày đăng: 18-06-2018

Kính gửi Quý cổ đông Bộ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2018 của của DPS, bao gồm: 

       1. Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2018

        2. Giấy ủy quyền/ xác nhận tham dự
        3. Chương trình họp
        4. Dự thảo quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018
        5. Mẫu thẻ biểu quyết
        6. Các báo cáo, tờ trình
        7. Dự thảo Nghị quyết  Đại hội cổ đông thường niên 2018

Xem chi tiết tại đây

 


Tin cùng chủ đề