TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Đại hội cổ đông

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày đăng: 13-06-2016

1.Giấy mời đại hội cổ đông thường niên.

2. Báo cáo.

3. Tờ trình liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

4.Giấy đăng ký dự đại hội/ Ủy quyền. 

5.Giấy ủy quyền Chủ tọa tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn.

 


Tin cùng chủ đề