ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2018 - LẦN 1

Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông thường niêm năm 2018 - Lần 1

Ngày đăng: 28-06-2018

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sóc Sơn trân trọng thông báo về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và một số hình ảnh diễn ra sáng nay! 

Căn cứ theo Điều 141 - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN Việt Nam và Điều 18 - Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn quy định cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết (Tổ chức lần thứ nhất).

     Vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn tổ chức vào ngày 28/06/2018 là không đủ điều kiện tiến hành (2.896.999 cổ phần, chiếm 9,3195% số cổ phần có quyền biểu quyết). Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị quyết định sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần 2. Chi tiết sẽ được thông báo sau trên webssite như đã nhắc tới trong thư mời dự họp. 


Tin cùng chủ đề