CÔNG VĂN XIN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Đại hội cổ đông