BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 (LẦN 3)

Đại hội cổ đông