BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016

Đại hội cổ đông